banner image

Product Category: Chinesische Kräuter-Granulate

Es handelt sich um Ausgangsstoffe (Kräuter-Einzelextrakte) sowohl für die Herstellung von Rezepturen, als auch zur Anwendung z.B. als Gewürze.
(Drogenbezeichnung nach dem Standardnomenklatursystem des ACM)


Art.-No.: Lateinischer Name Pinyin- Name: PZN*:
E039 Achyranthis Bidentatae Radix niu xi 4303938
E166 Acori Tatarinowii Rhizoma shi chang pu 4303950
E112 Adenophorae Radix nan sha shen 1060346
E113 Albiziae Cortex he huan pi 4303967
E212 Albiziae Flos he huan hua 862960
E040 Alismatis Rhizoma ze xie 4303973
E041 Alpiniae Oxyphyllae Semen yi zhi ren 1060369
E203 Amomi Fructus sha ren 4303996
H220 Amomi Fructus Rotundus dou kou 1060375
E042 Anemarrhenae Rhizoma zhi mu 4304004
E042 Anemarrhenae Rhizoma zhi mu 4304004
E042-2 Anemarrhenae Rhizoma zhi mu 9433491
E001 Angelicae Dahuricae Radix bai zhi 4304010
E002 Angelicae Pubescentis Radix du huo 4304027
E003 Angelicae Sinensis Radix dang gui 601082
E003-2 Angelicae Sinensis Radix dang gui 9433516
E514 Angelicae Sinensis Radix Extremitas dang gui wei 862977
E114 Arctii Fructus niu bang zi 862983
E115 Arecae Semen bing lang 1060381
E116 Arisaematis Rhizoma Praeparatum zhi tian nan xing 1060398
E117 Armeniacae Amarum Semen ku xing ren 4304056
E221 Artemisiae Annuae Herba qing hao 1060406
E169 Artemisiae Scopariae Herba yin chen 4304062
E044 Asparagi Radix tian dong 4304079
E222 Astragali Complanati Semen sha yuan zi 863103
E004 Astragali Radix huang qi 1060412
E004-2 Astragali Radix huang qi 9433522
E005 Atractylodis Macrocephalae Rhizoma bai zhu 4304085
E005-2 Atractylodis Macrocephalae Rhizoma bai zhu 9433539
E006 Atractylodis Rhizoma cang zhu 4304091
E170 Aucklandiae Radix mu xiang 9433427
E049 Aurantii Fructus zhi qiao 4304122
E050 Aurantii Immaturus Fructus zhi shi 4304139
E171 Bambusae Caulis in Taenia zhu ru 4304145
E424 Belamcandae Rhizoma she gan 863126
E046 Benincasae Semen dong gua zi 4304151
E120 Bombyx Batryticatus jiang can 4304168
E007 Bupleuri Radix chai hu 4304174
E007-2 Bupleuri Radix chai hu 9433545
E008 Carthami Flos hong hua 863155
E122 Cassiae Semen jue ming zi 1060429
E123 Chaenomelis Fructus mu gua 1060435
E009 Chrysanthemi Flos ju hua 4304180
E022 Chuanxiong Rhizoma chuan xiong 4304197
E022-2 Chuanxiong Rhizoma chuan xiong
E124 Cicadae Periostracum chan tui 4304760
E010 Cimicifugae Rhizoma sheng ma 4304205
E011 Cinnamomi Cortex rou gui 4304211
E012 Cinnamomi Ramulus gui zhi 4304228
E045 Citri Reticulatae Pericarpium chen pi 4304754
E045-2 Citri Reticulatae Pericarpium chen pi 9433551
E075 Clematidis Armandii Caulis chuan mu tong 1060441
E126 Clematidis Radix et Rhizoma wei ling xian 863296
E224 Cnidii Fructus she chuang zi 863304
E051 Codonopsis Radix dang shen 4304240
E051-2 Codonopsis Radix dang shen 9433568
E052 Coicis Semen yi yi ren 4304257
E053 Coptidis Rhizoma huang lian 4304292
E054 Corni Fructus shan zhu yu 4304300
E054-2 Corni Fructus shan zhu yu 9433574
E127 Corydalis Rhizoma yan hu suo 4304317
E055 Crataegi Fructus shan zha 4304323
E225 Curculiginis Rhizoma xian mao 1060458
E014 Curcumae Longae Rhizoma jiang huang 4304352
E056 Curcumae Radix yu jin 4304346
E094 Curcumae Rhizoma e zhu 1060464
E057 Cuscutae Semen tu si zi 4304369
E174 Cyathulae Radix chuan niu xi 4304375
E226 Cynanchi Stauntonii Rhizoma et Radix bai qian 863327
E349 Cynomorii Herba suo yang 1060470
E015 Cyperi Rhizoma xiang fu 4304381
E227 Dianthi Herba qu mai 863451
E058 Dictamni Cortex bai xian pi 4304406
E016-2 Dioscorae Rhizoma shan yao 9433580
E016 Dioscoreae Rhizoma shan yao 4304412
E129 Dipsaci Radix xu duan 1060487
E175 Ecliptae Herba mo han lian 863497
E131 Epimedii Herba yin yang huo 1060493
E176 Eriobotryae Folium pi pa ye 863623
E177 Erythrinae Cortex hai tong pi
E060 Eucommiae Cortex du zhong 4304435
E134 Evodiae Fructus wu zhu yu 4304441
E324 Foeniculi Fructus xiao hui xiang 863669
E017 Forsythiae Fructus lian qiao 4304458
E018 Fritillariae Thunbergii Bulbus zhe bei mu 4304464
E228 Ganoderma ling zhi 1060524
E061 Gardeniae Fructus zhi zi 4304470
E135 Gastrodiae Rhizoma tian ma 9433410
E136 Gentianae Macrophyllae Radix qin jiao 4304501
E062 Gentianae Radix et Rhizoma long dan 4304493
E096 Ginseng Radix et Rhizoma ren shen 4304518
E019 Ginseng Radix et Rhizoma Rubra hong shen 4304524
E179 Glehniae Radix bei sha shen 4304530
E020 Glycyrrhizae Radix et Rhizoma gan cao 4304547
E020-2 Glycyrrhizae Radix et Rhizoma gan cao 9433597
E411 Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Praeparata zhi gan cao 1060671
E340 Haematitum zhe shi 863706
E137 Haliotidis Concha shi jue ming 4304263
E095 Hordei Germinatus Fructus mai ya 1060530
E138 Houttuyniae Herba yu xing cao 863801
E063 Imperatae Rhizoma bai mao gen 863818
E139 Inulae Flos xuan fu hua 863824
E213 Isatidis Folium da qing ye 863853
E140 Isatidis Radix ban lan gen 1060547
E065 Jujubae Fructus da zao 4304553
E065-2 Jujubae Fructus da zao 9433605
E181 Kochiae Fructus di fu zi 863971
E066 Lablab Semen Album bai bian dou 864025
E182 Laminariae seu Eckloniae Thallus kun bu 864031
E067 Leonuri Herba yi mu cao 4304576
E232 Ligustici Rhizoma et Radix gao ben 864054
E183 Ligustri Lucidi Fructus 4304582
E068 Lilii Bulbus bai he 1060553
E069 Linderae Radix wu yao 1060576
E233 Liquidambaris Fructus lu lu tong 864060
E234 Longan Arillus long yan rou 864077
E235 Lonicerae Japonicae Caulis ren dong teng 864226
E070 Lonicerae Japonicae Flos jin yin hua 4304599
E184 Lophatheri Herba dan zhu ye 864232
E141 Lycii Cortex di gu pi 864249
E072 Lycii Fructus gou qi zi 4304607
E186 Lysimachiae Herba jin qian cao 4304613
E024 Magnoliae Flos xin yi 4304636
E023 Magnoliae Officinalis Cortex hou po 4304642
E237 Margaritifera Concha zhen zhu mu 4304286
E142 Massa Medicata Fermentata shen qu 4304659
E143 Mastodi Fossilia Ossis long gu 864290
E026 Menthae Herba bo he 4304665
E073 Mori Cortex sang bai pi 1060582
E025 Mori Folium sang ye 864309
E215 Mori Fructus sang shen 1060599
E188 Mori Ramulus sang zhi 4304671
E144 Morindae Officinalis Radix ba ji tian 4304688
E074 Moutan Cortex mu dan pi 4304694
E207 Nelumbinis Semen lian zi 864568
E146 Notoginseng Radix et Rhizoma san qi 4304702
E076 Notopterygii Rhizoma et Radix qiang huo 4304719
E027 Ophiopogonis Radix mai dong 4304725
E276 Ostreae Concha mu li 864580
E029 Paeoniae Radix Alba bai shao 4304731
E029-2 Paeoniae Radix Alba bai shao 9433611
E028 Paeoniae Radix Rubra chi shao 4304748
E118 Perillae Folium zi su ye 864663
E077 Persicae Semen tao ren 4304777
E148 Phaseoli Semen chi xiao dou 864692
E030 Phellodendri Chinensis Cortex huang bai 4304783
E030-2 Phellodendri Chinensis Cortex huang bai 9433628
E149 Pheretima di long 864700
E189 Phragmitis Rhizoma lu gen 864717
E078 Pinelliae Rhizoma ban xia 4304814
E078-2 Pinelliae Rhizoma ban xia 9433634
E097 Pinelliae Rhizoma Praeparatum fa ban xia 4304808
E190 Plantaginis Semen che qian zi 4304820
E047 Platycladi Semen bai zi ren 4304837
E079 Platycodonis Radix jie geng 4304843
E150 Pogostemonis Herba guang huo xiang 1060613
E151 Polygalae Radix yuan zhi 4304866
E080 Polygonati Odorati Rhizoma yu zhu 1060636
E357 Polygoni Avicularis Herba bian xu 864752
E081 Polygoni Multiflori Caulis shou wu teng 4304889
E031 Polygoni Multiflori Radix he shou wu 4304872
E245 Polygoni Multiflori Radix Praeparata zhi he shou wu 864858
E191 Polyporus zhu ling 4304895
E032 Poria fu ling 4304903
E032-2 Poria fu ling 9433640
E048 Prunellae Spica xia ku cao 4305050
E153 Pruni Semen yu li ren 864864
E192 Pseudostellariae Radix tai zi shen 4304926
E154 Psoraleae Fructus bu gu zhi 1060659
E083 Puerariae Lobatae Radix ge gen 4304932
E210 Pulsatillae Radix bai tou weng 1060665
E211 Raphani Semen lai fu zi 1060688
E034 Rehmanniae Radix di huang 4304949
E034-2 Rehmanniae Radix di huang
E033 Rehmanniae Radix Praeparata shu di huang 4304955
E033-2 Rehmanniae Radix Praeparata shu di huang
E084 Rhei Radix et Rhizoma da huang 4304961
E035 Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma dan shen 4304978
E035-2 Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma dan shen
E488 Sanguisorbae Radix di yu 9433462
E021 Saposhnikoviae Radix fang feng 4304984
E193 Sargassum hai zao 1060719
E086 Schisandrae Chinensis Fructus wu wei zi 4304990
E085 Schizonepetae Herba jing jie 1060731
E087 Scrophulariae Radix xuan shen 4305009
E088 Scutellariae Barbatae Herba ban zhi lian
E089 Scutellariae Radix huang qin 4305015
E089-2 Scutellariae Radix huang qin
E194 Sepiae Endoconcha hai piao xiao 865007
E090 Siegesbeckiae Herba xi xian cao 4305021
E195 Smilacis Glabrae Rhizoma tu fu ling 1060754
E240 Sojae Semen Praeparatum dan dou chi 865042
E092 Sophorae Flavescentis Radix ku shen 4305038
E091 Sophorae Flos huai hua 1060760
E158 Sparganii Rhizoma san leng 1060777
E196 Spatholobi Caulis ji xue teng 4305044
E036 Taraxaci Herba pu gong ying 4305067
E197 Taxilli Herba sang ji sheng 4305073
E161 Toosendan Fructus chuan lian zi 1060808
E162 Tribuli Fructus ji li 4305096
E198 Trichosanthis Fructus gua lou 4305104
E163 Trichosanthis Radix tian hua fen 1060814
E242 Tritici Fructus Levis fu xiao mai 1060837
E243 Typhae Pollen pu huang 865177
E037 Uncariae Ramulus cum Uncis gou teng 4305110
E244 Vaccariae Semen wang bu liu xing 865208
E364 Violae Herba zi hua di ding 1060866
E202 Viticis Fructus man jing zi 865220
E164 Xanthii Fructus cang er zi 4305127
E038 Zingiberis Rhizoma gan jiang 4305133
E082-2 Ziziphi Spinosae Semen suan zao ren 9433663
E082 Ziziphi Spinosae Semen suan zao ren 4305156