banner image

Product Category: Chinesische Kräuter

Hier ist unser aktuelles Lieferprogramm an chinesischen Kräutern in Apothekenqualität. (Drogenbezeichnung nach dem Standardnomenklatursystem des ACM)


Art.-No.: Lateinischer Name Pinyin- Name: PZN*:
H110 Acanthopanacis Cortex wu jia pi 452216
H039 Achyranthis Bidentatae Radix niu xi 8831752
H111 Aconiti Radix Lateralis Praeparata fu zi 9740075
H165 Aconiti Radix Praeparata zhi chuan wu 452222
H166 Acori Tatarinowii Rhizoma shi chang pu 979308
H112 Adenophorae Radix nan sha shen 452239
H167 Agrimoniae Herba xian he cao 979314
H113 Albiziae Cortex he huan pi 452245
H040 Alismatis Rhizoma ze xie 1323981
H041 Alpiniae Oxyphyllae Fructus yi zhi ren 8831775
H203 Amomi Fructus sha ren 979337
H220 Amomi Fructus Rotundus dou kou 2465269
H042 Anemarrhenae Rhizoma zhi mu 8831781
H042 Anemarrhenae Rhizoma zhi mu 8831781
H001 Angelicae Dahuricae Radix bai zhi 8627069
H002 Angelicae Pubescentis Radix du huo 8627247
H003 Angelicae Sinensis Radix dang gui 1323998
H114 Arctii Fructus niu bang zi 452251
H168 Arecae Pericarpium da fu pi 979343
H115 Arecae Semen bing lang 452268
H116 Arisaematis Rhizoma Praeparatum zhi tian nan xing 9740098
H117 Armeniacae Amarum Semen ku xing ren 452280
H221 Artemisiae Annuae Herba qing hao 2465281
H169 Artemisiae Scopariae Herba yin chen 979395
H044 Asparagi Radix tian dong 8831806
H118 Asteris Radix et Rhizoma zi wan 452297
H004 Astragali Radix huang qi 8627081
H005 Atractylodis Macrocephalae Rhizoma bai zhu 1324012
H006 Atractylodis Rhizoma cang zhu 1324006
H170 Aucklandiae Radix mu xiang 979403
H049 Aurantii Fructus zhi qiao 8831812
H050 Aurantii Fructus Immaturi zhi shi 8831829
H171 Bambusae Caulis in Taenia zhu ru 979426
H277 Bambusae Concretio Silicea tian zhu huang 1052246
H046 Benincasae Semen dong gua zi 8831835
H248 Bistortae Rhizoma quan shen 9740106
H120 Bombyx Batryticatus jiang can 610827
H007 Bupleuri Radix chai hu 8627135
H246 Campsis Flos ling xiao hua 9740112
H121 Cannabis Semen huo ma ren 452328
H008 Carthami Flos hong hua 8627141
H122 Cassiae Semen jue ming zi 452334
H247 Celosiae cristatae Flos ji guan hua 9740129
H223 Celosiae Semen qing xiang zi 2465370
H123 Chaenomelis Fructus mu gua 452340
H173 Chebulae Fructus he zi 979455
H009 Chrysanthemi Flos ju hua 8627164
H296 Chrysanthemi Indici Flos ye ju hua 610939
H022 Chuanxiong Rhizoma chuan xiong 8831841
H124 Cicadae Periostracum chan tui 452357
H010 Cimicifugae Rhizoma sheng ma 8627170
H011 Cinnamomi Cortex rou gui 8627187
H012 Cinnamomi Ramuli gui zhi 8627158
H045 Citri Reticulatae Pericarpium chen pi 8831858
H013 Citri Reticulatae Pericarpium Viride qing pi 8627112
H322 Citri Sarcodactylis Fructus fo shou 865361
H075 Clematidis Armandii Caulis chuan mu tong 8832177
H126 Clematidis Radix et Rhizoma wei ling xian 9740135
H051 Codonopsis Radix dang shen 8831864
H052 Coicis Semen yi yi ren 8831870
H053 Coptidis Rhizoma huang lian 8831887
H054 Corni Fructus shan zhu yu 8831893
H127 Corydalis Rhizoma yan hu suo 452392
H055 Crataegi Fructus shan zha 8831901
H225 Curculiginis Rhizoma xian mao 618384
H014 Curcumae Longae Rhizoma jiang huang 8627193
H056 Curcumae Radix yu jin 8831918
H094 Curcumae Rhizoma e zhu 8831924
H057 Cuscutae Semen tu si zi 8831930
H174 Cyathulae Radix chuan niu xi 979484
H015 Cyperi Rhizoma xiang fu 8627201
H227 Dianthi Herba qu mai 2465588
H058 Dictamni Cortex bai xian pi 8831947
H205 Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma fen bi xie 979490
H016 Dioscoreae Rhizoma shan yao 8627129
H129 Dipsaci Radix xu duan 452417
H429 Drynariae Rhizoma gu sui bu 1052306
H175 Ecliptae Herba mo han lian 979515
H059 Ephedrae Herba ma huang 8831976
H131 Epimedii Herba yin yang huo 452452
H176 Eriobotryae Folium pi pa ye 979521
H177 Erythrinae Cortex hai tong pi 979627
H060 Eucommiae Cortex du zhong 8831982
H133 Euryales Semen qian shi 452469
H134 Evodiae Fructus wu zhu yu 452475
H017 Forsythiae Fructus lian qiao 8627218
H255 Fritillariae Cirrhosae Bulbus chuan bei mu 1052364
H018 Fritillariae Thunbergii Bulbus zhe bei mu 8627224
H228 Ganoderma ling zhi 2465625
H061 Gardeniae Fructus zhi zi 666696
H135 Gastrodiae Rhizoma tian ma 452481
H136 Gentianae Macrophyllae Radix qin jiao 452498
H062 Gentianae Radix et Rhizoma long dan 9740158
H096 Ginseng Radix et Rhizoma ren shen 9740164
H019 Ginseng Radix et Rhizoma Rubra hong shen 9740170
H179 Glehniae Radix bei sha shen 979691
H020 Glycyrrhizae Radix et Rhizoma gan cao 9740187
H411 Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Praeparatum zhi gan cao 865378
H180 Gypsum Fibrosum shi gao 979716
H340 Haematitum zhe shi 1052370
H137 Haliotidis Concha shi jue ming 452506
H095 Hordei Fructus Germinatus mai ya 2465654
H138 Houttuyniae Herba yu xing cao 452512
H063 Imperatae Rhizoma bai mao gen 8832036
H139 Inulae Flos xuan fu hua 452529
H231 Inulae Radix tu mu xiang 2465708
H213 Isatidis Folium da qing ye 979722
H140 Isatidis Radix ban lan gen 452535
H065 Jujubae Fructus da zao 8832042
H181 Kochiae Fructus di fu zi 979739
H066 Lablab Semen Album bai bian dou 8831953
H067 Leonuri Herba yi mu cao 8832059
H232 Ligustici Rhizoma et Radix gao ben 9740201
H183 Ligustri Lucidi Fructus nu zhen zi 979751
H068 Lilii Bulbus bai he 8832065
H069 Linderae Radix wu yao 8832071
H233 Liquidambaris Fructus lu lu tong 2465720
H234 Longan Arillus long yan rou 2465789
H235 Lonicerae Japonicae Caulis ren dong teng 9740218
H070 Lonicerae Japonicae Flos jin yin hua 9740224
H184 Lophateri Herba dan zhu ye 979768
H141 Lycii Cortex di gu pi 452558
H072 Lycii Fructus gou qi zi 8832102
H185 Lycopi Herba ze lan 979774
H186 Lysimachiae Herba jin qian cao 979780
H187 Magnetitum ci shi 979797
H024 Magnoliae Flos xin yi 8832119
H023 Magnoliae Officinalis Cortex hou po 8832125
H237 Margaritifera Usta Concha zhen zhu mu 737410
H142 Massa Medicata Fermentata shen qu 452564
H143 Mastodi Fossilia Ossis long gu 452570
H026 Menthae Herba bo he 8832131
H073 Mori Cortex sang bai pi 8832148
H025 Mori Folium sang ye 8832154
H215 Mori Fructus sang shen 979805
H188 Mori Ramulus sang zhi 979811
H144 Morindae Officinalis Radix ba ji tian 452587
H074 Moutan Cortex mu dan pi 8832160
H207 Nelumbinis Semen lian zi 979828
H146 Notoginseng Radix et Rhizoma san qi 9740230
H076 Notopterygii Rhizoma et Radix qiang huo 9740247
H027 Ophiopogonis Radix mai dong 8832208
H329 Oryzae Fructus Germinatus dao ya 1052482
H147 Ostreae Concha mu li 452624
H029 Paeoniae Radix Alba bai shao 1324029
H028 Paeoniae Radix Rubra chi shao 8832220
H256 Paridis Rhizoma chong lou 9740253
H208 Perillae Folium zi su ye 979834
H209 Perillae Fructus zi su zi 979840
H077 Persicae Semen tao ren 8832237
H064 Peucedani Radix qian hu 8832243
H148 Phaseoli Semen chi xiao dou 452630
H030 Phellodendri Chinensis Cortex huang bai 9740276
H189 Phragmitis Rhizoma lu gen 979969
H097 Pinelliae Rhizoma Praeparatum fa ban xia 2465855
H078 Pinelliae Rhizoma Praeparatum cum Alumine qing ban xia 9740282
H190 Plantaginis Semen che qian zi 979975
H047 Platycladi Semen bai zi ren 8832289
H079 Platycodi Radix jie geng 8832295
H150 Pogostemonis Herba guang huo xiang 452653
H151 Polygalae Radix yuan zhi 452676
H080 Polygonati Odorati Rhizoma yu zhu 8832303
H152 Polygonati Rhizoma huang jing 452682
H357 Polygoni Avicularis Herba bian xu 1052513
H081 Polygoni Multiflori Caulis shou wu teng 8832326
H031 Polygoni Multiflori Radix he shou wu 8832332
H245 Polygoni Multiflori Radix Praeparata zhi he shou wu 1052536
H191 Polyporus zhu ling 979981
H032 Poria fu ling 8832349
H048 Prunellae Spica xia ku cao 8832355
H192 Pseudostellariae Radix tai zi shen 979998
H154 Psoraleae Fructus bu gu zhi 452707
H083 Puerariae Radix ge gen 8832361
H210 Pulsatillae Radix bai tou weng 980004
H211 Raphani Semen lai fu zi 980010
H034 Rehmanniae Radix di huang 1324035
H033 Rehmanniae Radix Praeparata shu di huang 452713
H084 Rhei Radix et Rhizoma da huang 9740299
H214 Rubi Fructus fu pen zi 980027
H035 Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma dan shen 9740307
H157 Sanguisorbae Radix di yu 452759
H021 Saposhnikoviae Radix fang feng 8832409
H086 Schisandrae Chinensis Fructus wu wei zi 809084
H085 Schizonepetae Herba jing jie 8832421
H087 Scrophulariae Radix xuan shen 8832438
H088 Scutellariae Barbatae Herba ban zhi lian 4920157
H089 Scutellariae Radix huang qin 8832450
H457 Sesami Semen Nigrum hei zhi ma 1052594
H090 Siegesbeckiae Herba xi xian cao 8832467
H195 Smilacis Glabrae Rhizoma tu fu ling 980062
H240 Sojae Semen Praeparatum dan dou chi 2465884
H092 Sophorae Flavescentis Radix ku shen 4920186
H091 Sophorae Flos huai hua 8832473
H158 Sparganii Rhizoma san leng 4920269
H196 Spatholobi Caulis ji xue teng 980079
H160 Stemonae Radix bai bu 452788
H036 Taraxaci Herba pu gong ying 8832504
H197 Taxilli Herba sang ji sheng 980085
H161 Toosendan Fructus chuan lian zi 452794
H162 Tribuli Fructus ji li 452802
H198 Trichosanthis Fructus gua lou 980091
H163 Trichosanthis Radix tian hua fen 4920275
H242 Tritici Fructus Levis fu xiao mai 9740313
H243 Typhae Pollen pu huang 865177
H037 Uncariae Ramulus cum Uncis gou teng 8832510
H244 Vaccariae Semen wang bu liu xing 2466197
H093 Verbenae Herba ma bian cao 8832527
H364 Violae Herba zi hua di ding 1052631
H202 Viticis Fructus man jing zi 980145
H164 Xanthii Fructus cang er zi 452825
H038 Zingiberis Rhizoma gan jiang 8832533
H082 Ziziphi Spinosae Semen suan zao ren 4920281