SKU: H508 分类:

[Rou Cong Rong] Cistanches tubulosa herba

中文名: 肉苁蓉 Rou Cong Rong
拉丁文名: Cistanches tubulosa herba
德语名: Wüstencistanchenkraut

别名: roucongrong, Cistanches caulis
产地: Xin Jiang
建议用量: 6 – 9 g
保存方式: 阴凉出干燥保存,防虫。

购买单位100克。
单个品种订量超过500克的订单可能收到500克或1000克包装, 若需100克包装请备注。

23,70 inkl. MwSt

Die Verkaufseinheit aller Kräuter ist 100 g, wenn nicht anders vermerkt. 如果没有另加说明,所有草药购买单位为100克。